is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 9, 1883, 1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke stem van zijn lieveling en met den bevenden arm op haar schouder steunende, liet hij zich door haar geleiden.

Voor ik verder ga, moet ik den lezer mededeelen dat wij ons in Beieren bevinden, en wel in het land van Oberammergau. Oberammergau ligt ongeveer op vijftig mijlen afstands van Munchen. Het dorp is in een cirkel van reusachtige bergen gesloten, waaruit zich nog hier en daar verscheidene zeer hooge rotsen verheffen. Door deze omgeving is Oberammergau werkelyk een vallei, maar ligt toch nog zóó hoog, dat het 2600 voet boven den zeespiegel verheven is. Door deze hooo'e ligging heeft het dal veel van den winter te lijden.—De koude is hier fel, en duurt gewoonlijk van November tot einde April of Mei. Omstreeks Kersttijd weten de bewoners niet beter, of de zon schijnt slechts eenige uren.

Het land heeft het meest te lijden door zijne rivieren, die bij de eerste voorjaarslucht, met vreeselijk geweld van de omliggende besneeuwde bergen afstorten, wat niet zelden de ergste overstroomingen ten gevolge heeft die de gemeente later tot overgroote herstellingskosten noodzaken. Zoo bleven in 1769 van de ruim twee honderd woningen slechts twaalf staan. Ook zijn hevige donderbuien en branden, door den bliksern veroorzaakt, zeer talrijk. Men leest onder anderen dat m 1817 vier en dertig woningen een prooi der vlammen werden, en in Juni IBM werden in eenen nacht vier en twintig gezinnen van huis en dak beroofd.

ledereen weet, dat Oberammergau de plaats is waar alle tien jaar de passiespelen uitgevoerd worden, en ik zal u in een paar woorden zeggen, hoe de inwoners van deze streek er toegekomen zijn, om m al zyne mdrukwekkende, dramatische macht, het lijden van den Zaligmaker met zooveel vroomheid en talent weêr te geven.

Het is waarschijnlijk dat het Oherammergausche