is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 9, 1883, 1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo gij die éene flikkerende ster, daar in het Oosten, die juist haar lichtstralen in een zoldervenstertje deed neêrblinken, gevraagd had wat zij zou zij u gezegd hebben: »Elizabet is nog niet te bed.”

En uwe nieuwsgierigheid gaande gemaakt hebbende, hadt gij misschien getracht ook een blik in dat venstertje te werpen... daar lag, in tranen en gebed verdiept, de eenige dochter des beeldhouwers neêrgeknield. Haar lang blond haar hing als gouden golven over hals en schouders; het lieve zachte gelaat was met vochtigen blik opgeheven tot een Christusbeeld, de handen waren ten gebed gevouwen. Haar lippen beefden; nu en dan steeg een diepe zucht uit dat jonge hart op en met moeite onderdrukte zij haar snikken.

»Vader in den Hemel” zoo bad zij, »help mij, uw arm kind 1 Zeg mg wat ik doen moet j ik ben zoo bevreesd .... U weet hoe lief ik mijn ouders heb, en dat ik hun gehoorzaam wil zgn... maar ik zie ook dien ongelukkigen Karei en zijne arme blinde rnoeder, die van verdriet sterven zal... 6 mijn God, ik ben zóo ongelukkig!” „ „ , . i, v, *

Noch het late uur, noch de felle kou scheen het meisje aan hare overpeinzingen te kunnen ontrukken, want zij bleef daar geknield tot heel diep in den nacht.

Om eenigszins de reden van haar verdriet te begijjpen, moet ik u eenige jaren terugvoeren.

Elizabet was het eerstgeborene kind harer ouders toen zij ter wereld kwam was het juist in een jaar dat het passiespel gespeeld vyerd, en de oudere meenden hierin een voorteeken te zien, dat het meisje eens een groote rol in deze gewichtige plechtigheid zou vervullen. De grootvader had zegenend de handen over het kleine hoofd uilgebreid en tot zijne dochter gezegd;

sKind! van heden af hebben wy slechts één gebed.... moge dit meisje eens voor de maagd Maria spelen.