is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 9, 1883, 1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrouw Werner was niet weinig verstomd, toen Elisabeth eens vlak voor haar kwam staan en haar vroeg:

*^onnen

»Karel ? Waarom ?”

_ )) Wel, moeder, hij is zóó goed, zoó flink, zóó braaf, zoo knap, dat ik niet weet of ik wel ooit zóó zal zijn dat hij mij een beetje lief zal hebben.” ’

j ® dat_ nu eens niet was, mijn kind, is dan de liefde van je vader en moeder en broers niet genoeg om je gelukkig te maken?”

»Ja, moeder, o! u moet niet bedroefd kijken 200 gaarne zien, dat Karei erg veel ran mij hield!” ®

sHeeft hij u dan |het tegendeel gezegd of be- WOZSIÏ i

sNeen, moeder, maar wanneer ik even als altijd even als vroeger zóó blij ben bij hem te zijn, hem aanwe, zijne handen vat en hem zeg: mijn lieve beste Kaïel, ik ben zoo graag bij je, en zou altijd wel bij ie willen blijven! – dan trekt hij zich ontevreden terug, IS stug en afstootend alsof ik iets kwaads gedaan had.”

»Karel is een goede, brave man,” gaf vrouw Warner ten antwoord, en zonder verdere uitlegging aan hare oudste te geven, ijlde zij weg naar grootvader.

sVader! vader! Wij moeten veel en vurig bidden, ik ben bang dat de liefde inElizabet’s hart zal sluipen. Ze weet het zelf nog niet, en het is ook nog niet zoo ver, anders zou ZIJ met over haar gevoel spreken, maar... ZIJ zal het zich zoo aantrekken, en ze mag toch niet huwen, vooreerst neen! ze mag niet! Zouden dan al die zorgen en gebeden voor niet geweest zijn?”

zal'alles ten

Aldus ging de zomer om.

Karei zag er s echt uit; zijn werklust en kracht verminderden. Het liefst ontweek hij Elizabet, en als zij toch bij elkander waren, zocht hij opzettelijk over aller-