is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 10, 1884, 1884

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«Bewaar die voor het kind...sprak hij, »als ze mocht blijven leven, en anders voor haar zusjes.’

De eerlijke man aarzelde; een duistere blik werd hem uit des roevers donkere oogen toegeworpen.

»’t Is geen onrechtvaardig goed; de herinnering aan mijn vader, die een eerlijk man was hjj.

EerT wenk van den geestelijke stond Giovanni toe het «■eschenk aan te nemen; hierop trad hij met het hoek nader, waarin de namen der doopgetuigen moesten Beschreven worden. |

""ïn fraaie, kloeke letters teekende de kapitein: »Hora^ liL fflwnHi.”

Nu schrikte zelfs de onverschrokken pastoor even. Die naam behoorde aan het meest gevreesde opperhoofd der Napolitaansche bandieten, een naam, waarvan de klank alleen angst en ontzetting teweegbracht in de harten van de machtige overheidspersonen en van dl eenvouJMl landlieden.

111.

Meer dan twintig jaren zijn verloopen nadat deze gebeurtenis in ’t kerkje der Apenijnen had plaats <rehad. Groote vreugde heerschte alom; eindelijk was het den troepen des Konings gelukt den heruchten rooverhoofdman Horazio na een verwoed gevecht in handen te krijgen. _ J

I Sedert meer dertig jaren had hij het gebergte [onveilig gemaakt, was zijn naam verbonden geweest aan roof- en moordverhalen. j

Nu'nöc had hij' zijn leven duur verkocht, eerst na een zwaren strijd overdekt met wonden had men zich van hem meester gemaakt, onder de verwenschingen van het volk was hij naar Napels gevoerd; met naar _ doch naar het .

I ifaar lag hij nu als een gewoni^Tüüwterneer; een jlsaard bana, van steeds onverzwakte kracht;