is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 10, 1884, 1884

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De St. BarÜiolomeusiiaeM in het ware liclil beschouwd.

Wanneer men zich op een onpartijdig standpunt plaatst en met den noodzakelijken ernst een onderzoek instelt naar de oorzaken, waaraan de St. Bartholemeusnacht het aanzijn fe danken heelt, dan zal men ongetwijfeld tot de bevinding geraken, dat de godsdienst niets te maken gehad heeft met de toenmaals gepleegdo gruwelen, misdaden en buitensporigheden, maar daaraan geheel vreemd gebleven is.

Toen toch Catharina de Medicis bespeurde, dat de tijd niet meer verre was, dat men zich van haar zou ontdoen en het haar moeielijk werd invloed op het staatsbestuur te blijven uitoefenen, besloot zij dengene, die haar het meest in den weg stond, uit den weg te ruimen. Deze persoon was de admiraal van Coligny. Daar Catharina nu zag, dat er geen ander middel bestond om tot haar doel te geraken dan moord, nam zij haar toevlugt tot een sluipmoordenaar. Deze toog aan het werk; edoch zijn aanslag op het leven van den admiraal in eene straat vanPai’ijs, genaamd: »rue de Béthesdij ’ mislukte. Après ce beau coup failly et de si prés, gelijk een toenmalig geschiedschrijver zegt, zag Catharina echter niet van haar plan af. Verre van dien besloot zij thans dezen moord, die haar door middel van den sluipmoordenaar mislukt was, onder koninklijke goedkeuring te volbrengen. De toegenegenheid en achting echter, die Karei IX voor den admiraal koesterde, waren hinderpalen, welke tot eiken prijs moesten verwijderd worden. Met hare ge-