is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 11, 1885, 1885

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

_V ij betelen aan onze onderhoorige geloovigeji, die van bovengenoemde dispensatiën in vleesch, vet of eieren gebruik maken, van eiken dag wanneer zij er gebruik van maken, driemaal het Ónze Vader, driemaal het Wees Gegroet en eens de akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw te bidden.

Zij zullen zich van deze verplichting kunnen vrijmaken, met eenmaal voor de geheeie vasten eene aalmoes in een bijzonder daartoe geplaatSlt offerblok te geven, bepaald op een halven florijn per hoofd voor bemiddelde personen, en tuxmlf cents voor anderen

(Deze aalmoezen u-orden door Ons uitsluitend voor goede werken, en hijzonderlijk voor het godsdienstig onderwijs besteed).

Wij vermanen de rijken, van veel meer dan het gevraagde te geven, en alle geloovigen, ook die, wGlke de voorgGSchi'GVGn gebeden doen, tenminste een penningske met de arme weduwe van het Evangelie in de offerbus te werpen. God zal het hun honderdmaal loonen.

Maai die niet bidt, moet offeren. De voorgeschreven gebeden of de aalmoes, eene vetplichtiiig uit vooi allen, die van de dispensatiën gebruik maken. Wij herinneren hier cdle onderhoor ige gelooid gen:

D*. Dat, behalve in den vastentijd, men ook tot vasten en onthouden verplicht is op de Quatertemper-Woensdagen, Vrijdagen en Zaterdagen in het jaar, op de vigiliën van Pinkstkb, van de solemniteit der HH. Apostelen Petrus eu Paulus , van Maria Hemelvaart, van Allerheiligen en Kerstmis.

2°. Dat het geoorloofd is, op Kerstdag vleesch te gebruiken, wanneer dit hooge féést op een Vrijdag of Zaterdag valt, alsmede op de Zaterdagen tusschen gemeld feest der Geboorte van onzen Zaligmaker en Maria-Lichtmis inclusief.

Maar dat het op alle andere Zaterdagen van het gaar, even ejeligk op de Vrijdagen, op doodzonde ten strengste verboden is vleesch te eten.