is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 11, 1885, 1885

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WEG DER FORTUIN

Een Amerikaansch verhaal.

Eens dat ik mij te paard op reis bevond, aldus verhaalt de beroemde Amerikaan Franklyn, hield ik bij de voornaamste herberg in eene kleine stad stil, waar ik een uurtje wilde uitrusten. Ik trad de zaal binnen en zette mij neder onder een groote menigte volks, dat daar bijeengekomen was, om eene verkooping van allerlei nieuwmodische kleedingstoffen en fraaie meubelen en huisraad bij te wonen, welke er dien dag moest plaats hebben.

Dewijl het uur om de verkooping te beginnen nog niet daar was, had het gezelschap een gesprek begonnen over den duren tijd en vooral over de vreeselijk zware belastingen.

Een uit den hoop wendde zich tot een bejaarden persoon met grijze haren, die iets zeer deftigs in zijne gelaatstrekken had. Hij sprak hem aldus aan: „En gij, vader Zwanenberg, wat zegt gij van den tegenwoordigen tijd? Zijt gij ook niet van gedachte, dat ons land door de zwaarte der belastingen nog eens ten gronde zal gaan? AVant wie kan het langer meer volhouden ze te betalen! AVat zoudt gij ons wel raden?

Vader Zwanenberg, die, zooals ik weldra bemerkte, een groot liefhebber was van spreekwoorden, zweeg eenige oogenblikken stil, wreef zich zijnen baard, en antwoordde toen: „Indien gij lieden weten wilt hoe ik er over denk, zal ik het u met weinige woorden zeggen, want „woorden vullen den zak niet,” en „een goed verstaander heeft maar een enkel woord noodig,” zooals het spreekwoord zegt.