is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 11, 1885, 1885

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Och, wat eene dwaasheid is het toch, mijne vrienden, zich voor de weelde in schulden te steken. Hier, op deze verkooping, geeft men u zes maanden crediet, en omdat gij nu op dit oogenblik zonder geld kunt koopen, zijt gij daar bijna even blijde mede, alsof het u niets kost. Maar denkt gij er wel aan, wat gij doet, als gij u in schulden steekt? „Gij geeft een ander recht op uw goederen, op uwen persoon zelfs.” Eer gij er aan denkt, zullen die zes maanden om zijn; want, zegt het spreekwoord, „de vasten valt altoos kort voor die met Paschen betalen moeten.” Al vergeet gij ook al eens den vervaldag, uwe schuldeischers vergeten dien niet, want het is een wonder volk dat gedurig in den almanak ziet. En als gij dan op uwen tijd het geld niet bijeen hebt, zult gij verlegen zijn hen op straat te ontmoeten; gij zult voor hen uit den weg gaan ; gij zult, als zij u aanspreken, tot allerlei armzalige uitvluchten, en eindelijk tot de klaarblijkelijkste en verachtelijkste leugens uw toevlucht nemen; want, zegt het spreekwoord: „de eerste stap is schulden maken, en de tweede is liegen. De leugen zit te paard achter de schuld.” Een mensch moest nooit voor iemand behoeven te blozen; hij moest iedereen onbeschroomd durven aanzien, maar als men in schulden steekt, houdt dat op; . want zooals wederom een ander spreekwoord zegt: ~het is moeilijk voor een ledigen zak om zich overeind te houden.” Doch wien anders heeft men dit te wijten dan zichzelven? Wat zouden wij wel zeggen, als het gouvernement eens een decreet uitvaardigde, dat iedereen zich, evenals de deftigsten van het land, moest kleeden en huishouden, op straf van anders vastgezet te zullen worden? AVij zouden dat dwingelandij noemen; maar zijn wij dan nu niet voor ons zelven zulke dwingelanden, als wij, door het nallpen der rijken en deftigen ons in schulden steken, en zoodoende onze schuldeischers het recht geven, zoo wij niet