is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 11, 1885, 1885

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reerd voor den vollen Classis, ofte vergaderinge der Predikanten, om mij te verantwoorden over de aangebrachte klachten van mijne gedaene predikatiën, schriftelijck aan hun lieden ingebracht van mijne Kerckenraet tegen mijnen persoon; van de welke beswaert ben in drie naervolghende mijnder ghepredickte puncten.

Ten eersten, dat ick verhandelt sonde hebben op den vollen preek-stoel voor alle den volcke, ende aengewesen de onthelt, generaelheijt, ende strengigheijt des Vastens van veertigh dagen, ende be-I'Uijght sonde hebben, dat den Vasten van veertigh dagen in de eerste Apostolische Kercke gehouden binnen de eerste drie ende vier hondert Jaren de geheele werelt door soo Grieksche als Latijnsche Kercke, sonde gheweest hebben eenen goeden, heiligen, godtsaligen Vasten.

Ten tweeden, dat ick noch gepredickt sonde hebben, dat men behoorde droevigh te wesen over de doodt ende het bitter lijden onses Heeren Jesn Christi: klaghende aan den Classis, ende mij verwijt, ende dit te strijden teghen de H. Schriftnere.

’t Derde punt der klachte is gewéest, dat ick noch gepredickt sonde hebben, dat men bevonde in de oude Leeraers ende Kerckelijcke tlistoryschrijvers, dat vele H. Mannen in de eerste Apostolische Kercke so vierich en gednerich in de gebeden geweest hadden, dat de sommige dickwijls waren vernachtende in ’t gebedt Godts, de andere zoo gednerich in de gebeden, dat wnj lesen in die Oude Historie, dat in de sommigen, door de ghedurigheijdt van knielen, het vel hnnder kniën verhort waer ende dick geworden als het vel ofte hnijt van eenen kemel. Van noch andere vele leest men, dat door het ghednrlgh knielen, de herders en steenen selve diep nitgegeten waren, ter plaatse daar zij ghewoon waren te knielen. Ende dat men dnsdanighe exempelen der vierigheijdt engednerigheijdt in den gebeden behoorden naer te volgheil

12