is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 11, 1885, 1885

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M Pffi-ïlffl,

Het IJ, dat duizend wimpels zag,

Toont op zijn strand een nieuwe vlag Zoo prachtvol als de lentedag. Zing, Nederlander, Gods-belijder,

Zing, katholieke Hemelstrijder, Het Kruis ter eer van uw Bevrijder!

Het staat niet stil, het gaat vooraan; Yolg moedig, ’tis de Pius-vaan.

Groet, spelemeiend pluimgediert’, De vaan, die om ons hoofden zwiert.

En onz’ Vereeniging versiert!

Ziet, hoe de kleuren zegepralen Ziet, bloempjes, ’tgoud en ’t zilver stralen, In ’tteeken, dat ons komt onthalen

Op zang, gebed, en lach en traan! Groet, allen! ’tis de Pius-vaan.

Hier heeft de Christen-kunst geprent Gods wonder in zijn Sacrament, Uit Amsterdam aan de aard bekend.

Hier vloeit en stoeit de Bron der bronnen. Hier gloeit en bloeit de Zon der zonnen.

Het Godd’lijk Plart, dat heeft verwonnen Al ■wat de zonde heeft misdaan.

Groet allen blij de Pius-vaan!

Maria, Jesse’s rein gebloemt’. Door d’Engel vol gena genoemd.

Door aard’ en Hemel steeds geroemd. Naast u groet ik met de Englenkoren

Sint-Joseph, voor u uitverkoren. Nooit was zulk Huisgezin te voren;

Uw leidsman leide ook ons voortaan Ten zege, met de Pius-vaan!