is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 12, 1886, 1886

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vleesdi en zuivel enz. op denzelfden dag, malen Onze Vader en Wees Gegroet, met de Artikelen des Geloofs moet bidden, of (xnten offeren. Bij nalating der voorgeschreven gebeden, ook maar eens, is men het geringe offer van geld geheel verschuldigd.

De offers zullen gestort worden in eene daartoe bestemde bus, door de Eerw. Heeren Pastoors aan te wijzen.

11.

Aan de _R. K. Militairen wordt de volgende biizondeie Dispensatie tot aan de eerstvolgende* Vasten verleend:

1. De R. K. Militairen, hunne vrouwen, kinderen en dienstboden, die bi] hen in den kost zijn, mogen, binnen ons Bisdom, vleesch gebruiken alle dagen uitgenomen de Vrijdagen van iedere week Asch-Voensdag en de drie laatste dagen van de Goede Week.

Onder de benaming van Militairen worden hier ook begrepen de Marechaussees en de beambten der Douane, die in actieven dienst zijn.

2. Aan alle Militairen en alle personen van beider geslacht, die op eenige wijze, hoe ook genaamd, tot de legers van het Koninkrijk behooren, ingeval zy zich bedienen van spijzen, welke hun volgens de Militaire reglementen worden verstrekt,—wordt •vergund gebruik te maken van vleesch op al de vastendagen, uitgenomen alleen den Goeden Vrijdag.

111.

Aan de zeevarenden, voor zooverre zij kunnen geacht worden onder het herderlijk bestuur van 1 ' j ■ -VT behooren, dezelfde dispensatie, als onder No. 2 aan de Militairen verleend is, doch slechts wanneer zij zich bedienen van de scheepskost en dan alleen gedurende de zeereis.

VVij herinneren evenwel, dat, niettegenstaande de boven verleende Dispensatiën, het gebod van op de vastendagen maar eenmaal daags zijne nooddruft te nemen, ten strengste blijft verbinden.