is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 47, 1897, no 277-282, 1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treft, en ondanks de menigte kwakzalvers schijnt die goudmijn nog steeds onuitputtelijk. Geen enkel afgelegen gehucht, hoe klein ook, dat niet verschillende dokters en een of meer apothekers heeft; en dat is dan dikwijls nog te weinig ; want men drinkt in China doktersdrankjes alsof het thee was ; en dat zegt wat,—

Maar alle dokters hebben geen even drukke praktijk; men zoekt ook de geleerdste niet, maar hen , die de patiënten genezen.

In de kunst om kinderen te genezen heeft de weduwe Tsjéoe eene buitengewone vermaardheid verworven. God is ook duidelijk met haar, om deze onschuldige schepseltjes, die in zoo groot aantal omkomen, te redden. Van den morgen tot den avond en zulks van den I®*'-’' Januari tot den December wordt zij letterlijk bestormd door dat jonge goed. Reeds hij ’t krieken van den dag is haar huis omringd door eene talrijke menigte Chineesche vrouwen, die hare kinderen op den rug dragen. Nadat zij aan het eene eenige pillen heeft gegeven, een ander het doopsel heeft toegediend, gaat zij aan huis de kinderen bezoeken, die men niet heeft kunnen brengen.

De rijken, die het menschelijk opzicht verhindert met de menigte aan haar huis te komen , vertrouwen somtijds hunne kinderen aan een dienstbode toe, die ze naar onze doopster moet brengen ; dikwijls zelfs schamen zij zich niet deze arme christin op hun kasteel te noodigen, en in een draagstoel te laten afhalen.

Hoeveel heidensche dokters zijn er niet, die haar die drukke praktijk benijden, die hun een mooi sommetje zou opbrengen.

Maria, aan wien geen kinderen zijn geschonken, heeft reeds lang aan alle wereldsche verwachtingen verzaakt, en houdt zich slechts bezig met het heil der zielen en de bevordering van Gods glorie. Dat Hij, in zijne goedheid, haar nog eenige jaren voor ons moge behouden, en op het oogenblik , dat zij ons zal verlaten, eene andere zende om haar te vervangen, want zulke vrouwen redden een groot aantal zielen, verspreiden den goeden geur van Christus en trekken de heidenen tot cmzen H. Gods-