is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 47, 1897, no 277-282, 1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De goede pater won door zijne zachte, vaderlijke woorden nog meer het hart van Sinna-Taï. Zij werd gedoopt onder den naam van Olivette Mariamal. Haar neef bezweek, na de genade van het H. Doopsel ontvangen te hebben ; doch haar broeder en haar zusje bleven, tegen alle hoop in, nog behouden. Olivette beterde insgelijks en leerde met grooten ijver de gebeden en den catechismus, om zich tot hare eerste H. Communie voor te bereiden.

Het dierbaar kind wilde niet naar de weesmeisjes gaan, maar verzocht onder tranen om opgenomen te worden onder de leerlingen onzer Serafijnsche school. Deze gunst werd haar verleend, doch ’t was nog niet genoeg voor hare brandende godsvrucht; zij wenschte als novice in de Derde Orde aanvaard te worden. Wij hadden veel moeite haar te doen besluiten om ten minste het oogenblik harer eerste H. Communie af te wachten, die zij, dank aan hare goede gesteltenis, den December jongstleden heeft mogen doen, zeven maanden slechts na hare intrede in ons klooster

Zuster Marie Joseprine ,

provinciale Overste.

EEU SCHOONE EEOOM.

Samenspraalc voor do feesleii der ÏI. IKliiidslieid.

FEPisoisrEnsr

Frans Lucianus George Emile

Ernest Magdalena Joanna Marcella

Ger.mana Anna-Maria Helena Melania

Eugenta Margareïua Julia Irma.

Joanna. Gij zijt zeker wel in uw schik, Magdalena, nu het feest der H. Kindsheid weer daar is ?