is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 47, 1897, no 277-282, 1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Irma. Ach, ik houd zooveel van het Kind Jesus en van de arme ongeloovige kindertjes, maar ik kan geen geld bijdragen.

tugenia. Dat is met erg, zeg daar maar niets van. Ik ben zelatrice en zal voor u betalen. Ik zal 24 halve stuivers geven in de plaats van 12, dan zal ik ook eene dubbele vreugde hebben van mijn geld.

Irma. Gij zijt wel goed, maar op die manier doet gij alles en ik niets.

Liicianus. Ho, ho! gij kunt veel doen, zelfs meer dan al de anderen.

Inna. Hoe dat ?

Marcella. Door te bidden. Het geld alleen doet alles niet, de genade is vooral noodig. Ik herinner mij eene schoone geschiedenis; als het u niet verveelt, wil ik ze wel eens verhalen.

Allen. Och , toe , vertel eens op !

Marcella. De gebeurtenis had plaats op Kerstnacht, in Indië. Eene Zuster-missionaris van 0. L. Vrouw

Anna Maria. Zijn er ook Zusters in de Missiën ?

Marcella. Zonder twijfel; maar val mij niet in de rede. In Indië zijn de Zusters geheel in het wit gekleed; zij dragen een witten sluier, ja zelfs witte schoenen.

Alle meisjes. O , dat is mooi!

Marcella. Och, laat mij toch doorgaan. De Zuster had in de kapel alles in gereedheid gebracht voor de middernachtsmis zij had er ook een kribje neergezet om er het Kindje Jesus in te leggen. Op eens treedt eene arme vrouw, die er mager en ziekelijk uitzag, met een kindje op den arm de kapel binnen, nadert de kribbe, legt er haren kleine in en zegt tot de Zuster : «Ik ga sterven , gij schijnt zeer medelijdend , ik geef u mijn kind, wees voortaan zijne moeder.” Daarna gingzij weg. Aanstonds werden al de christen kinderen van het weeshuis bij elkaar geroepen en de Zuster sprak: « Ziehier een broertje, dat Jesus u zendt als Kerstgeschenk.”

Groot was aller vreugde en ieder begon reeds een plan te maken . de eene wilde het kleeden, de andere wiegen, deze zou