is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 47, 1897, no 277-282, 1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pap voor hem koken, gene kwam zelfs met het voorstel om hem de gebeden te leeren, als hij zou beginnen te praten. Maar de goede God had het anders beschikt. Het werd twaalf uur, men verwachtte den missionaris, die de Kerstmis moest zingen, toen de Zuster bemerkte, dat haar kleine beschermeling zwaar ziek was. Geen twijfel meer, hij gaat sterven; er is geen oogenblik tijds meer te verliezen. Zij neemt eene Oesch, giet het water op het hoofd van den kleinen stervende en zegt: « Emmanuel, ik doop u in den naam des Vaders, en des Zoons en des H. Geestes.” Het was hoog tijd : nauwelijks waren met de laatste slagen van het middernachtsuur de laatste woorden weggestorven, of het kind stierf en de engeltjes brachten zijn zieltje naar den hemel op hetzelfde uur, waarop Jesus voor ons op de aarde nederdaalde.

Magdalena. O, wat was die kleine gelukkig I

Marcella Wat dreef die heidensche moeder aan om haar kind in de kapel te brengen ? Dit was vast een uitwerksel van het gebed. Misschien had iemand uwer gezegd: « Heilige Maagd Maria, bid voor ons en voor de arme ongeloovige kindertjes !” De H. Maagd, bewogen door dit gebed, had een engel gezonden om de schreden van de arme vrouw te richten en aan dit kind de genade van het Doopsel te bezorgen. Gij ziet dus, wat gij, enkel door het gebed, vermoogt.

Irma Ik zal mijne dagelijksche gebeden met meer vurigheid voor het heil dier kindertjes doen.

Magdalena , Eugenia , Anna-Maria. Ik ook ! Ik ook !

Frans. Zijn halven stuiver geven, bidden, ’t zijn goede zaken ; maar er kan nog meer gedaan worden.

Lucianus. Wat dan ?

Frans. Dat is een geheim.

Magdalena. Geen geheimen hier ! Zeg het ons gerust, wij zullen het niet voortvertellen.

trans. Ik zal u alles uitleggen , maar dan moet ge mij iets geven voor de moeite.

Joanna. Vraag maar op, al wat gij wilt.