is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 47, 1897, no 277-282, 1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dj toelage, ons welwillend door u verstrekt, is met de rstiptste nauwgezetheid volgens uwe bedoeling gebruikt en wij hebben ain de verschillende gebouwen der 11. Kindsheid de herstellingen kunnen doen, die door het opvolgenlijk woeden ■van twee wervelwinden noodzakelijk waren geworden.

Onze doopsels hebben het cijfer van 299 bereikt tegen 2ld, die wij het vorig jmr toedienden.

Zooals u mijne geëerde voorgangers gemeld hebben , ondervindt het werk der 11. Kindsheid in Japan groote moeilijkheden. De kinderen worden er niet zoozeer aan hun lot overgelaten als in andere, min beschaafde landen en de staatsscholen worden zoo goed bestuurd, dat. de beperktheid onzer mhldelen ons maar ternauwernood in staat stelt om de concurrentie vol te houden.

Onze elf werkplaatsen zijn in vollen gang en de paters, die er het toezicht over hebben , nemen alle mogelijke middelen te baat en wedijveren onderling om de kinderen van nut te zijn, niettegenstaande de talrijke hinderpalen, die zij op hun weg ontmoeten.

Het aantal leerlingen in onze zeven scholen is gestegen tot 147 : een en zeventig jongens en zes en zeventig meisjes.

Da liefdewerken van onze goede en ijverige Zusters van het Kind Jesus zijn in bloeienden staat. Hare weeshuizen, hare werkplaatsen , hare gasthuizen, hare verschillende scholen, alles gaat vooruit. Het is ons een waar genoegen het concert van loftuigingen te hooren, dat opgaat over hare welbegrepen en practisch beoefende liefde.

Te Osaka-Kyoto hebben verscheidene hare jeugdige leerlingen de akte van bekwaamheid behaald; deze gunstige uitslag stelt ons in staat om, zoodra onze middelen het veroorloven, scholen onder haren naam te openen.

Hier volgen nu eenige nieuwstijdingen, zoowat van alle oorden van het diocees ingekomen ea die u dei ijver en de opofferingen zullen doen zien van een ieder om de weldaden der H. Kindsheid te verspreiden.