is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 48, 1898, no 283-288, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MISSIËN.

• I- • • -I • • •■i -■ . ■•■ .V--.Ti-.-r-r.. A

Brief van Mgr. Chatron, van de Vreemde Missiën van Parijs, bisschap van Osaka, aan den Hoogeerw. Heer Algemeen Bestuurder des Genoolschaps.

(Vervolg van blz. 191 , n“ 282).

Hoogeerw. Heer,

Sn de groote stad Kyoto moeten wij ons eiken dag herinneren , dat het goede in het verborgen wordt uitgewerkt en dat menigmaal, naarmate de roep [grooter, de daad geringer is.

Ons weeshuis van Osaka ziet zijne pogingen met een gelukkigen uitslag bekroond. De Eerw. Pater Marie, wien het opzicht is toevertrouwd, doet al wat in zijn vermogen is om voor zijne kinderen nuttig werkzaam te zijn, hetzij door hun de grondt}eginselen der wetenschap te leeren, hetzij door ze te onderrichten in een of ander handwerk. Hij moet verscheidene middelen aanwenden en na proefneming de beste uitkiezen. Voor het onderwijs bestaat er een programma, dat men in [acht jaren geheel kan doorloopen; mist men echter het noodige aantal onderwijzers, dan kunnen de e.vamens niet met goed gevolg worden afsjelegd. Ongelukkig verkeerden wij in dit laatste geval, en onze kinderen met hun éénen leeraar stonden altijd ver achter bij de leerlingen van denzelfden ouderdom, die de openbare scholen bezochten. Wij hebben dus een middelweg moeten inslaan en wel door de kinderen in ons Gesticht te behouden, doch hen de lessen te laten volgen in de groote, in de nabijheid gebouwde school. In die scholen geeft men hoegenaamd