is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 48, 1898, no 283-288, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen het oogenblik der teraardebestelling gekomen was, werden allen getroffen door een nieuw, zeer ongewoon schouwspel. Een duizendtal kinderen ongeveer , in twee rijen geschaard, vergezelden onder het zingeu van vrome liederen het lijk naar zijne laatste rustplaats, waarheen het gedragen werd door de schoolmeesters, die in eigen persoon deze treurige hulde aan hunne leerlinge wilden bewijzen. Alles kon niet beter zijn gegaan , zelfs niet, wanneer een Pater met de leiding ware belast.

Het volk, dat voor de eerste maal zulke lijkplechtigheden zag, was opgetogen en men herhaalde om strijd ; « t), wat is eene christelijke begrafenis schoon! Indien de christenen hunne dooden altijd zoo ter aarde bestellen, zal wel niemand van ons uitstellen hun godsdienst te omhelzen.” Nog op 'bt zelfde uur liet zich eene talrijke menigte op de lijst der d opleerlingen schrijven.

Was geteekend : P. Talazac

Zoudt gij u niet gelukkig gevoelen, dierbare leden der H. Kindsheid, zoo gij door uwe gebeden en aalmoezen eenige van die wonderschoone bloempjes kondet aankweeken, die de lucht van het nieuwe Frankrijk balsemen en de bedorven dampen van het heidendom verdrijven?

Onze dierbare kinderen zijn Fransch in merg en been en zonder bijbedoeling, en gij zoudt opspringen van vreugde, als gij hen die Fransche liederen hoordet zingen, waarin zij met geestdrift hunne liefde voor de Kerk en voor Frankrijk uitspreken.

Ziehier een dier gezangen:

o , reine Maagd, o Koninein Maria,

Zie ’tFransche volk verzameld voor uw troon ;

Hoe droevig ont de toekomst zich vertoone,

’t Stelt al zijn hoop op u en op uw Zoon.

Bescherm uw kindren

Ten allen tijd ,