is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 48, 1898, no 283-288, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groote wandeling doen in de Zuiderbergen, een uur van de residentie gelegen. Voor de groote feest- en comrauniedagen hebben ze een bijzonder pakje en ceremoniehoed, die terstond na afloop der plechtigheid zorgvuldig worden weggeborgen en van geslacht tot geslacht worden overgeleverd, ’t Zijn nog altijd de kleeren, die Mgr. Hamer voor hen gekocht heeft, en ze kunnen nog lang mee. Ziedaar in weinig woorden, hoe de intrest van tien beurzen bijna voldoende is voor 15 studenten..

Nu nog een paar woorden over den directeur. Ik zeg altijd tegen Mgr,, dat ik een soort kindermeid ben onder denschoonklinkenden titel van directeur van ’t seminarie. Onverschillig wat de studenten ook noodig hebben, mijne kamer, midden tusschen studiezaal en klas gelegen, is ’t onvermijdelijk kantoor i (I Priester, mijne broek is gescheurd, leen mij a. u. b. een « andere om deze te laten lappen ; priester, er is een knoop « van mijn jas gesprongen ; priester, mijne schoenen zijn kapot; « mag ik ze laten maken ? Priester, een stukje inkt, priester, een «penseel en een vel papier.” Priester hier en priester daar 1 en terwijl er twee, drie te gelijk afkomen, deze om dit en gene om dat te vragen, komt er een vierde kleutergat met een lang gezicht de kamer binnensloffen met het droevig nieuws : « Priester, de meester heeft mij bij u gezonden om straf te komen vragen.” Zoo moet ik als goede kindermeid van tijd tot tijd ook al eens de lat gebruiken. De Chineezen willen ’t nu eens zoo hebben. Een paar slagen met de lat vinden ze heel natuurlijk, terwijl ze verwonderd zijn te hooren of te zien, dat een schooljongen moet schoolblijven of voor straf op zijne knieën moet gaan zitten. Zooals UHoogeerw. ziet, moet men klein met de kleinen worden.

Wat hun reglement betreft, dit verschilt heel weinig met dat der colleges in Europa. Van ’s morgens vroeg (5 uur des winters en 4 ’/2 uur ’s zomers) wisselt heel de dag af tusschen gebed , studie, klas en speeltijd.

Doch UHoogeerw. zult misschien wel gaarne ons seminarie eens zien. ’t Is jammer, dat er geen confrater in Kansoe is, die photographieën kan trekken en dat ik niet teekenen kan. ik moet'