is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 48, 1898, no 283-288, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten , welke rol het Genootschap der H. Kindsheid te vervullen heeft; gij moet ook de verplichtingen kennen, die het lidmaatschap u oplegt.

Wat zijt gij verplicht te doen als leden der H. Kindsheid? Luistert:

1® Gij moet Jesus Christus beminnen, niet enkel in woorden, maar ook door daden. De dankbaarheid vordert deze liefde van u. Het kind , dat de roeping tot het christendom heeft ontvangen , moet aan God zijne dankbaarheid daarvoor betuigen door de heidensche kinderen te redden.

2® Een goed gebruik maken van de weldaden, waarmede God u heeft overladen. God, die zich te uwen opzichte veel vrijgeviger getoond heeft dan voor de heidenen, zal van u ook veel eischen. Gij moet dus de deugden beoefenen, die het sieraad der jeugd uitmaken : bewaar uwe onschuld, wandel in eenvoudigheid des harten en voer moedig strijd tegen den duivel.

3® God dienen , en wel op zulk eene wijze , dat gij in zijn dienst zijt als de knecht, van wien de meester kon getuigen : Ik zeg tot mijn dienaar : ga, en hij gaat; doe dit, en hij doet het. De leden moeten zich beschouwen als arbeiders, tot wie God heeft gesproken: (J heb Ik gekozen om het heil der heidenen te helpen bevorderen.

4® Jesus navolgen. Hij is een klein Kind, maar wordt genoemd Jesus, dat is Zaligmaker. Eiken dag oSert hij zich op en sterft. Ziedaar het wezen van onzen godsdienst. Jesus heeft ons verlost door zijn lijden : als een hulpeloos wicht zien wij Hem neerliggen in de kribbe, maar het oog des geloofs vertoont ons dit Kind reeds te midden van nameloos lijden vastgeklonken aan het kruis, dat gedenkteeken van zijnen offerdood, door zijne liefde opgericht. Wilt gij dus waardige leden zijn van het Genootschap der H. Kindsheid, dan moet ook de geest van opoffering in u leven. Dank aan de aalmoezen , de vruchten der offertjes van de christen jeugd, bloeit het Genootschap, zamelt een overvloedigen oogst van zielen en trekt de zegeningen des Hemels over de kleinen, tot wie Jesus