is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 48, 1898, no 283-288, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Transport, f 6158,86

Arnhem. Door tusschenkomst van den Zeereerw. Pastoor te Braake, van N. N – 1000,—

Utrecht. Door tusschenkomst van den Hoogeerw. Deer Essink na aftrek van vijf plechtige feesten in St. Catharina en St. Augustinus –

Yan een onbekende, postmerk Utrecht, ter eere der HH. Harten – 10,—

Nog van een onbekende – 10,—

Totaal f 7653,36

UITGAVEN.

Annalen f 534,90

Prentjes – 12,50

Vracht en port – 2,50

Totaal f 549,90

BALANS.

Inkomsten f 7653,36

Uitgaven – 549,90

Restant f 7103,46

Hiervan verzonden naar Parijs – 6900,—

Blijft in kas. f 203,46

Geachte Directricen en Zelatricen,

Aanvaardt bij dezen opnieuw de getuigenis onzer diepste erkentelijkheid voor uwe zoo trouw bewezen diensten en tevens de blijde verzekering, dat Jesus Christus, de goddelijke Vriend der kinderen, U duizendvoudig zal vergelden al hetgeen gij om zijnentwil hebt gedaan voor het tijdelijk en eeuwig heil zijner lievelingen.