is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 48, 1898, no 283-288, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog zij hierbij dank gebracht aan alle degenen, die, zonder eenig”nadeel voor de H. Kindsheid, hun welwillenden steun hebben verleend aan het liefdewerk der H. Jeugd ten bate van arme verlaten kinderen in het Aartsbisdom.

J. W. S. VAN Egeren.

Directeur van het Genootschap in het

Aartsbisdom.

BISDOM YAI ’S-BOSCH.

Ingekomen liefdegiften:

Uit Waalwijk tot afkoop van een Chineesje, te doopen Walterus Lucas ƒ25.

2. Uit Best Henricus Antonius ƒ25.

3. Uit Bladel ƒ6O.

A. Van wijlen Mejuffrouw A. M. van Heesbeen overleden te Vlijmen ƒ 100. " _ . . I M.l V» tl

5. Van een pastoor uit het Decanaat van Cuyk tot zielerust eener overledene Weldoenster ƒ 100.

6. Tilburg van N. N. ƒ550; door tusschenkomst van den Zeereerw. Heer Deken.

7. 's Bosch par. St. Jacob van N. N. tot vrijkooping van een slaafje, bij den H. Doop te noemen Josephus Maria ƒ‘2s.

8. Oirschot door 'oeiniddeling van den Zeereerw. Heer J. B. Franken, Pastoor ƒ5O, van Adrianus Neggers, weldoener van het Genootschap.

9. Liessel, aalmoes van A. B. ƒ25.

10. Nunen door bemiddeling van Mejuör. Johanna Segers, Tresorierster / 50, tot vrijkoop van een slaafje en een slavinnetje, Nicolaas en Anna.

11. Vechel. a) N. N. ƒ10; en b) ter eere van den H. Jozef om een goeden uitslag N. N. ƒ5.