is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 48, 1898, no 283-288, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kimiert-n aan ’t oefenen , die ter gelegenheid van deze tentoonstelling gewoon zijn op een avond eene kleine tooneelvoorstelling te geven. Oin de lessen niet te schaden, ontboden wij hen steeds op de vrije dagen , en allen hebben zich van goeden wil getoond. Een meisje leed veel pijn door een kwaal aan den voet; nochtans verzuimde zij niet naar de missie te komen om hare rol te leeren. Zij hebben allen zoo hartelijk voor den goeden uitval gebeden, dat zij noodwendig moesten slagen.

Op den dag van het feest kwamen zij op de beurt mij vragen : « Denkt gij , Zuster , dat ik goed zal spelen ?” Kom kom , antwoordde ik , geen vrees ; gij bidt een Weesgegroetje , alvorens op bet theater te komen, en alles zal wel gaan.” Het was voor de kleine, die aan een voeteuvel leed, te vermoeiend om lang te blijven staan. Als de koorzangen uitgevoerd werden , zette zij zich achter het gordijn neder en bad bet rozenhoedje voor hare gezellinnen. Alles liep goed van stapel. De klas was veel te klein om al de toehoorders te bevatten en herbaaldelijk weerklonken de warmste toejuichingen. Gij ziet. Eerwaarde Pater , dat de goede Meester onze nederige pogingen gezegend heelt.

Wij moeten ons wel van dit uitwendig vertoon bedienen om het doel te bereiken , dat wij ons voorstellen : het godsdienstig onderwijs der kinderen en hunner ouders. Welk genoegen zoudt gij smaken, waarde Pater, als gij onze negerinnetjes den catechismus hoordet opzeggen in het fongbé, de taal des lands. Mijne school vormt een belangwekkend kuddeke, dat ik bemin met al de liefde, die in mij is. ik moet zelfs tot mijne schande bekennen , dat de meeste mijner leerlingen de zaken veel spoediger gevat hebben dan ik.

Dit jaar hebben wij vijf christen huwelijken gehad en wij huisvesten en meisjes. O , indien wij een grooter huis hadden jj en over meer hulpmiddelen konden beschikken , niet slechts twintig, maar tweehonderd kinderen zouden wij mogen opvoeden. Het doet mij innig leed, zooveel schepseltjes daar verlaten te zien heenleven zonder de