is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 48, 1898, no 283-288, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich aan mijne voeten en riep zijn vrouw, die mij hetzelfde verhaalde. Ik was diep bewogen en wist niet, hoe ik God dankbaar genoeg wezen kon. ik trachtte echter mijn ontroering te bedaren en vroeg zoo onverschillig mogelijk :

« Kunt gij het Onze Vader bidden ?”

Het Onze Vader en ’t Wees Gegroet werden aanstonds zonder horten of stooten opgezegd.

« Zeer goed ; als gij echte Christenen zijt, zegt dan nu nog de tien geboden op.”

Ook dit deden zij, ofschoon niet zoo vlot

Daarna verzocht ik den ouden man het Confiteor te bidden ; bij de woorden Petrus en Paulus , zag hij mij met van blijd schap stralende oogen aan, terwijl hij op zijne borst klopte en zeide : « Paulus , dat is mijn naam !”

Ik twijfelde niet meer. Vervolgens sprak ik over het meisje, en bevond, dat alles wat zij mij verhaald had , waar was.

Na nog een weinig met deze brave lieden gesproken te hebben , moest ik den terugtocht weder ondernemen. Terwijl ik te paard steeg, zeiden Ong-Mai en zijn vrouw vroolijk :

« Daar de vervolgingen voorbij zijn, komen wij aanstaanden Zondag naar de H. Mis, en wij zullen onze vrienden en bekenden meebrengen.’!^

Den volgenden Zondag was iedereen , aangespoord door Ong-Mai’s vurige opwekking, ter bestemde plaatse; al zijn vrienden wilden zich bekeeren. Een dag werd daarom voor een otßcieel bezoek aan het gehucht Thuy-Ong bepaald. Ik ging er op den vastgestelden dag heen, en stond niet weinig verbaasd, toen men mij een lijst overhandigde, waarop de namen van meer dan 120 personen voorkwamen, die zich bekeeren wilden. Aanstonds liet ik een hutje van bamboes optrekkeu , om daarin mijn catechisrnuslessen te geven, en ik begon zonder uitstel. Satan werkte ons op verschillende manieren tegen, doch Ong-Mai verloor den moed niet en hield niet op met bidden. Eindelijk brak de lang verwachte dag des H. Doopsels aan. Men had onderling gewedijverd , wie de gebeden het best zou kennen , allen waren