is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 48, 1898, no 283-288, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het heilig Hart kan die kaarsen best missen, Het ziet alles duidelijk genoeg.

Tegen deze redeneering kon het kind niets meer inbrengen; zij begon te weenen , doch tnsschen bare tranen door wierp zy haren vader dit scherp verwijt voor de voeten:

Gij , protestanten, tracht altijd meer geld in uwe schatkist te krijgen; en als ik u een enkelen keer een stuiver vraag voor het H. Hart, wilt ge mij dien niet geven.

De gestoorde vader bleef ongevoelig en verwijderde zich; Sympborosa weende bitter. Op eens schiet haar eene gedachte te binnen : misschien zal hare moeder minder hardvochtig zijn. Zy richt dus tot haar een nieuw verzoek.

Goed, zegt de moeder, ik zal u een stuiver geven, maar dan moet gij eerst hout gaan rapen om onze rijst te koken.

Sympborosa droogt hare tranen af, spoedt zich naar buiten, verzamelt een bundel rijshout, waarmede zij triomfantelijk komt aandragen, en ontvangt tot loon een stuiver, dien zij overgelukkig bij de Zuster brengt.

Bepalen wij ons bij dit weinige. Zijn deze trekken niet bewonderenswaardig ? heldhaftig zelfs ? O , dat het goddelijk Hart van Jesus deze dierbare kindeivn zegene en hun honderdvoudig hunne kleine offers vergelde I Dat Hij ze doe toenemen in genade en in wijsheid voor God en de menschen!

Aanvaard enz.

Brégère, S. J

OOE^IXIE.

Brief van Z. D. H. Mgr. Navarre, Apostolisch Vicaris van Nieuw Guinea, aan den Hoogeerw. Heer Directeur des Genootschaps.

Hoogeerw. Heer ,

ftdert lang wenschte ik voor Nieuw Guinea eene catecliistenschool te stichten, waarin ik de verstandigste onzer

A.

10