is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 48, 1898, no 283-288, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opzoeken der verlaten kindertjes en hadden er in een enkel jaar meer dan 14000 opgenomen; door de zorgen van 74 catechisten waren 222 nieuwbekeerden genoegzaam onderricht om den H. Doop te kunnen ontvangen.

Dertig iulandsche priesters bebouwen mede dit uitgestrekt deel van ’s Heeren wijngaard en reiken eene behulpzame hand aan de volgelingen van St. Dominicus.

Het apostolisch vicariaat van Midden-Tong-king telt een christen bevolking van 70462 zielen; 17 Paters Dominicauen verrichten er het heilig dienstwerk , bijgestaan door 48 wereldpriesters.

Het aantal doopsels bereikte in 1896 het cijfer van 2856 voor de kinderen van christen ouders, 8159 voor de kinderen uit heidensche familiên en 180 voor de volwassenen.

Het apostolaat voor het heil der kleinen werd er uitgeoefend door 179 catechisten van verschillende klassen en 400 Zusters. De drie weeshuizen der H. Kindsheid, die er geopend zijn, hadden 3131 kinderen opgenoraen, die door hunne heidensche ouders te vondeling gelegd waren.

Het apostolisch vicariaat van Noordelijk Tong-king telt 24946 | christenen, met 'wier zielzorg 12 religieusen en 26 wereldpriesters , zijn belast. j

Het aantal christen kinderen, die in 1896 het H. Doopsel ontvingen , bedroeg 611 , dat der ongeloovige kindertjes 1583 en dat der volwassenen 101.

Ia dit vicariaat bestaan geen eigenlijk gezegde scholen. De kinderen, wier ouders genoegzaam bemiddeld zijn om ze te laten studeeren, leeren het Chineesch bij groepjes van vijf of zes onder leiding van een meester of meesteres, die daarvoor betaald worden. Onze weeshuizen nemen de verlaten kinderen op ; in een enkel jaar beliep hun aantal tot 2UB. Het cijfer der kinderen, die in stervensgevaar door de missionarissen, de catechisten en de christenen waren gedoopt, klom in dit zelfde jaar tot 7325.

r Hoewel eene bevolking 'van 15 of 16 milUoen zielen leeft op ]het groote arbeidsveld, waar de ijver dezer missionarissen onvermoeid werkzaam is, zijn de resultaten van hun arbeid troos-