is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 48, 1898, no 283-288, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uittreksel uit eenen brief van Z. D. H. Mgr. Vey, apostolisch vicaris van Siam.

Zware beproevingen.

ene groote ramp is over Siam gekomen : de hongersnood. Reeds sinds eenige jaren was de oogst onvoldoende. De prijs der levensmiddelen steeg aanmerkelijk, er was echter nog oude rijst voorradig. Thans is ook deze verbruikt en dit jaar opnieuw is de zegen des hemels uitgebleven. Overal heerscht een vreeselijke hongersnood. Voor de levensmiddelen, vooral voor de rijst, betaalt men meer dan driemaal zooveel als gewoonlijk; dagelijks wordt de voorraad schaarscher, zoodat weldra zelfs voor grof geld niets meer te krijgen zal zijn. Bij deze eerste ramp heeft zich eene andere, niet minder schrikkelijke gevoegd. Onze christenen legden zich met groot voordeel op de veeteelt toe, die bij de Siameezen bijna niet bekend is. De pest houdt nu eene groote opruiming onder de dieren, zoodat ook deze bron van bestaan uitdroogt. Verder naar het zuiden, in Übon en Amnat, maait de dood, een onvermijdelijk gevolg van den honger, talrijke slachtoffers weg. Al die familiën, met zoo overgroote moeite door de missionarissen aan de handen hunner vervolgers ontrukt, welke die arme meuschen uit hunne dorpen verdreven hadden om ze in verwijderde streken als slaven te verknopen; al die dierbare christenen, die zij ten koste van zooveel offers geleerd hadden den grond te bewerken en zich zelf en hunne kinderen in vrede te onderhouden; allen zijn den onverbiddelijken hongerdood prijsgegeven.

Pater Dahin schrijft uit zijne missie: De ellende is groot. Een pond ongepelde rijst kost 3 francs en men kan er nog maar met moeite aankomen. Slechts weinige onzer lieden kunnen rijst koopen; wij geven hem als aalmoes aan de kleine kinderen. De volwassenen verzamelen in de bosschen eene soort vezelachtige planten, welke zij koken en in de zon drogen. Dit slechte voedsel wordt de kiem eener ziekte, die alle ledematen doet