is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 48, 1898, no 283-288, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maken; ik kan de deur openen, de boodschappen doen, de ziekenzalen vegen , ziekendienaar zijn , kortom gij zult zien, dat Micbael den naain van ondankbare niet dragen wil.

Van dien dag af woonde de genezene met degenen , die hem miskend hadden, en om te toonen, dat hij hun niet alleen vergiffenis had geschonken , maar ook het kwaad met goed wilde vergelden, maakte hij er zijn voornaamsten plicht van, hen met meer oplettendheid te verzorgen. Een gevoel van medelijden maakte zich telkens van ons meester, als wij hem op de knieën zagen voortkruipen, van den een tot den ander zich voortsleurend , steeds met een glimlach om de lippen en overal een zoeten vrede verspreidend.

De Chineezen konden maar niet begrijpen, vanwaar zulk eene voorkomende liefde kwam , maar de Koenenee’s wisten het des te beter. Micbael wilde zijnen Zaligmaker navolgen en met alle recht den naara van « kind Gods” dragen. Hij is een vurig christen, die met vlijt de waarheden van den godsdienst leert, en zoodoende als catechist nog goede diensten kan bewijzen. Hij verblijft nog steeds in St. Juliana bij de Zusters, die hij als zijne moeders aanziet.

Hopen wij , dat de goede God en zijne heilige Moeder den arbeid van den baanstrooper zegenen , en dat door hem vele heidenen den grooten God mogen leeren kennen , beminnen en dienen, die zoo rijk is in barmhartigheid en ook dezen ongelukkige als zijn kind heeft aangenomen.

Brief van den Zeereerw. Pater Bern. Ooms

Oesi, 3 Oct. 1898

Beminde Broeder ,

«||l3ater Prinzen schrijft mij den 16 Sept., en ik ontvang Zijn-Eerw. brief den 1 Oct. (dus 14 dagen voor een afstand