is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 48, 1898, no 283-288, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beproeving, die wij steeds laten voorafgaan , erg lang Zij haken vurig naar het oogenblik, waarop zij voorgoed uit de slavernij des duivels zullen verlost worden en, kinderen Gods geworden , ook christelijke namen mogen dragen, de namen van hunne weldoeners in Europa.

Onze toekomstige catechisten der St.-Josephschool, thans ten getale van 45, doen voor elkander niet onder in ijver en trachten zich te bekwamen voor de vervulling eener taak , waarvan zij al het gewicht inzien. Ik koester de grootste verwachting van die school, eene ware kweekplaats van inlandsche missionarissen, die weldra ons klein leger zullen versterken en ons helpen om in korten tijd in steeds wijder kring het kostbaar zaad van het Evangelie uit te strooien.

Ten slotte wil ik nog een woordje zeggen over onze school voor kleine kinderen, genaamd Onze Lieve Vrouw van Karema. Het getal leerlingen is op ’t oogenblik 55. De leergierigheid en de vUjt bij alles, wat het geduld der goede Zusters aan die zwarte knapen en meisjes van drie tot vijf jaar tracht te leeren, is misschien het merkwaardigste onder al datgene , wat de H. Kindsheid hier tot stand brengt. Niets ook schijnt meer indruk te maken op onze volwassen christenen , die nooit konden denken , dat kinderen van dien leeftijd voor eenige opvoeding vatbaar waren.

Ik t>eveel al onze werken in de milddadigheid en in de vurige gebeden der leden van het Genootschap.

Wat u, geëerde weldoeners, betreft, ik heb het vertrouwen, dat gij zult voortgaan ons uwe hulp op de edelmoedigste wijze te verleenen en terwijl ik, vol van dit zoete vertrouwen, u reeds vooraf mijnen dank betuig, bid ik u de uitdrukking mijner gevoelens van eerbiedige hoogachting te aanvaarden.

Uw zeer nederige dienaar

t Ad. Lechaptois , Ap. Vic.