is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 48, 1898, no 283-288, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

YS^Y:N:.

Brief van Zuster Maria Romualda Bosredon, Overste der Zusters van de Voorzienigheid van Portieux in de Missie van Cambodge (Achter-Indië), aan den Hoogeerw. Heer Algemeen Bestuurder.

Cü lao Giêiig.

Hoogeerwaarde Heer ,

fteeds verschaft het ons eene nieuwe voldoening , als wij u kunnen melden, hoe het Genootschap der H. Kindsheid zich in onze dierbare missie van Cambodge in een bestendigen bloei verheugt. De cholei'a , die een goed deel van het jaar in onze streken gewoed heeft, was oorzaak , dat de zalen des hemels sterker bevolkt werden dan die onzer gestichten ; maar wij moeten ons voegen naar den H. Wil van God en Hem zegenen, omdat het getal der uitverkorenen merkelijk is vermeerderd.

Wij hebben dit jaar 1903 heidensche kinderen opgenomen, waarvan 1773 de hemelsche legerscharen zijn gaan versterken om met de engelen den lof van den goeden God te zingen en te bidden voor hunne weldoeners.

Onze inlandsche gasthuizen hebben 2457 zieken verzorgd; 238 hebben het H. Doopsel in het uur des doods ontvangen.

De cholera heeft ook onze weeshuizen bezocht, maar zij heeft er zeer weinig slachtoffers gevraagd, hetzij omdat onze kinderen , aan den arbeid gewoon , veel sterker zijn dan de personen van buiten, hetzij ter oorzake van de zindelijkheid, die in onze huizen en hunne omgeving wordt onderhouden.

Wij hebben echter een smartelijk verlies geleden door den dood van eene onzer Annamitische Zusters, die ous sedert acht jaar de uitstekendste diensten bewees. Zij werd om vijf uur 's morgens aangetast; aanstonds werd haar de noodige hulp verleend, doch ’t mocht niet baten : om elf uur was zij reeds ■de eeuwigheid ingegaan. Haar lange doodsstrijd was slechts een