is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 48, 1898, no 283-288, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot het vallen van den nacht blijven onze Zusters bij de nieuwbekeerde en bij het beenbaan beloven zij den volgenden morgen te zullen wederkomen. De heidenen beproeven alle middelen van overreding om de kranke haar woord te doen herroepen en haar tot daden van bijgeloovigheid te brengen ; de toestemming bleef echter beslist geweigerd. Volgens hare belofte keerden de Zusters den volgenden morgen terug, maar zij von den de gedoopte niet meer in leven : omstreeks middernacht had zij bare ziel aan God gegeven. Zij berichtten dan aan de overheden van het dorp, dat Gó ba als christen had willen sterven, dat zij het Doopsel ontvangen had, en voegden er bij, dat men haar dus ook christelijk moest begraven. De Eerwaarde Pater Gazignol, missionaris van het district, ging de opperhoofden bezoeken en de volgende regeling werd vastgesteld ; Gó ba zal begraven worden op de plaats , door haar zelve te voren aangewezen ; christenen en heidenen zullen de begrafenis bij wonen; de plechtigheden zullen zuiver christelijk zijn.

Wij twijfelen er niet aan, of God heeft deze ziel willen beloonen voor haar onberispelijk gedrag en hare standvastige liefdadigheid jegens de zieken. Zelden wordt deze laatste deugd bij personen van haren stand gevonden en deze was het vooral , die haar in de achting der heidenen zoo hoog had doen stijgen. Zonder twijfel hebben ook de kleine kinderen , die zij in stervensgevaar in haar gasthuis had laten doopen en daardoor eene plaats verzekerd in de rijen der engelen , voor haar ten beste gesproken en hare bekeering afgesmeekt,, ’t Zou de eerste maal niet zijn, dat wij eene kostbare gunst aan onze kleine heiligen dankten Wij houden ons ten volle overtuigd, dat hunne gebeden eene bijzondere macht hebben op het Hart van Onzen Heer; zijne beste zegeningen zullen overvloedig neerdalen over de leden der H. Kindsheid, die ons door hunne aalmoezen in staat stellen om ieder jaar die menigte van engeltjes naar den hemel te zenden , die de dood van de aarde wegrukt alvorens eenige smet het blanke kleed is komen bezoedelen, waarmede het Doopsel hunne zielen heeft versierd.

Aanvaard, Hoogeerwaarde Heer, de hulde onzer dankbaarheid en van onzen diepen eerbied.

Zuster M. Romualda Bosredon.