is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 49, 1899, no 289-294, 1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hamburg komen ? Laat ons hopen , dat het nooit is, ot' ten minste tioe later hoe heter. Het heste zoude zijn na de hekeering van geheel Sina, maar daar zal nog wat tijd verloopen, voordat die 350 millioen heidenen, Christen geworden zijn.

In afwachting doen wij wat wij kunnen. Sedert twee maanden zijn er een tiental heidensche familiën hij mij gekomen, die christen willen worden. Vergeet niet van tijd tot tijd een rozenkransje te bidden, opdat er nog meer komen : jeu toe, jeu sjao, hoe meer hoe heter, zooals men hier zegt.

Uw liefhebbende Zoon

B. Ooms, S. J.

OCE^IVIE-

Brief van den Eerwaarden Pater Jullien, missionaris van het H. Hart, in de Missie van Nieuw-Guinea, aan den Hoogeerw. Heer Algemeen Bestuurder.

Hoogeerwaarde Heer ,

»aar de gezondheidstoestand van Z. D. H. Mgr. Navarre hem niet veroorlooft door een eigenhandig schrijven u zijne dankbetuigingen aan te bieden voor uwe gedurige bezorgdheid, kom ik namens onzen bisscbop en volgens zijne aanwijzingen u de oprechte gevoelens van dankbaarheid uitdrukken , waarmede al onze missionarissen zijn vervuld, en u op eenvoudige wijze de behoeften onzer missie blootleggen.

Het Genootschap der H. Kindsheid vindt in ons onmetelijk Vicariaat een dubbel veld voor zijne liefdevolle toewijding: de lange reeks van eilanden in de straat van Torres, waarvan Thursday-Island de hoofdstatie is, de plaats, waar ons weeshuis is gevestigd. Van hier uit worden de noodige geldsommen gestuura, hier ook komen alle hulpkreten en noodbrieven aan; 2® het Engelscn gedeelte van het groote