is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 49, 1899, no 289-294, 1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ISTA-SCHII^IFT.

A. VAN DE Laar , Uirecteur-Generaal voor het Bisdom van ’s-Bosch, brengt allereerst zijne innige dankzegging aan het Goddelijk Kind Jesus, dat ons Genootschap in ’t verloop der vijftig jaren, sinds het in ons Diocees bestaat, zoo zichtbaar gezegend heeft. Wijders aan alle Eerw. Heeren Directeuren, Tresoriersters, Zelatricen , en Leden voor de moeite zich getroost ter bevordering van ons heilzaam Liefdewerk.

In ovei'eenstemming met den wensch van Z. H. Paus Leo XIII (zie hl. 48), durft ook hij den wensch uiten , dat weldra alle kinderen van ons Bisdom Leden worden van ons schoon Genootschap der H. Kindsheid, en het dus in elke Parochie worde opgericht, tot deszelfs meerderen bloei, tot heil der nog ontbrekende Parochiën zelve; alles enkel en alleen tot meerdere eer, huldiging, aanbidding van Jesus, onzen Zaligmaker , wien , volgens de inzichten van den H. Stoel, bij het eindigen der IQ**® eeuw , op bijzondere wijze dient hulde gebracht als den Zoon Gods, en Verlosser der wereld.

Geloofd zij J. C. ! In eeuwigheid. Amen.

De Directeur voornoemd,

A. VAN DE Laar.

Ingekomen liefdegiften

1. Schijndel /100, tot vrijkooping van vier slaafjes,

2. Van N. N. uit Stratum ƒlO.

3. Uit Best door tusschenkomst van den Weleerw. Heer Pastoor a) / 25, tot vrijkoop van een slaafje, dat bij den H. Doop zal genoemd worden, Anna Maria Henrica en b) eene gift van ƒ125 tot zielerust van een overledene.

4. Uit Guyk a/d Maas. Door tusschenkomst van den Zeer-