is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 49, 1899, no 289-294, 1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49“ JAARGANG.

N“ 291

FRANKRIJK.

CENTRALE RAAD.

Rekening over 1898.

schoone vermeerdering van ontvangsten, die wij verleden jaar konden aanwijzen, heeft zich tot ons leedwezen dit jaar niet herhaald. Het geheele bedrag is ditmaal 3,«15,849 fr. 93 et., tegen 3,721,154 fr. 71 et. in het vorige dienstjaar, zoodat er eene vermindering is van 105,304 fr. 78 et.

Intusschen is deze oogenblikkelijke achteruitgang zeer verklaarbaar door de vermenigvuldiging van velerlei katholieke werken en instellingen en hare behoeften. En nog moet aan dien achteruitgang niet meer beteekenis gegeven worden, dan hij inderdaad heeft. Zeker zijn wij vrij vyat gedaald beneden de hoogte, die wij verleden jaar haddenjbereikt; doch raadplegen wij vroegere rekeningen, dan vinden wij er nog slechts ééne enkele, die de tegenwoordige te boven gaat, namelijk die van 1895, toen het pas gevierde gouden feest

A.

o