is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 49, 1899, no 289-294, 1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brief van Zuster Augustine touhert, Dochter van Liefde in de Missie van Noordelijk Kiang-si, aan den Hoogeerwaarden Heer Algemeen Bestuurder.

Kioe-Kiang, Weeshuis van O. L. V. der Engelen.

Hoogeerwaarde Heer ,

*aar ik u toch onze jaariijksche rekening moet overzenden , maak ik van deze gelegenheid gebruik om u namens uwe kleine beschermelingen van O. L. V. der Engelen te bedanken voor de welwillende belangstelling, die gij hun betoont. Waarom is China zoo ver van Frankrijk verwijderd 1 Kondet gij eens een dag onder uwe driehonderd kinderen van het weeshuis doorbrengen , bij voorbeeld den eersten der maand, als de voedsters uitbetaald worden; welke vreugde zoudt gij smaken bij het zien van het goed, dat hier door uw dierbaar Genootschap bewerkt wordt. De groote kinderen zijn gelukkig, wanneer zij een nieuw zusje zien aankomen; iedereen houdt zich met haar bezig, vraagt naar haren naam, waar zij vandaan komt, enz.; vervolgens wendt men zich tot de Zuster, om den doopnaam van de nieuwgekomene te vernemen, dien zij zelve bij de heidensche voedster nog niet heeft gehoord. Indien het een engeltje is, dat het Doopsel nog moet ontvangen, ontstaat er een heilige naijver, wie meter over de kleine mag zijn. Wijl haar deze eer pas na de eerste H. Communie te beurt valt, beijveren zij zich om de ceremoniën van het Doopsel goed te leeren kennen. Als de kleine den ouderdom van drie of vier jaar bereikt heeft en in het weeshuis blijft, wordt de kleine meter eene ware moeder, die haar doopkind in alles behulpzaam is en het leert bidden. Met welke liefde zal onze hemelsche Moeder