is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 49, 1899, no 289-294, 1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderen aan te nemen. Ik zeide , dat dit niet ging, omdat zij eene heidin was. « ,Ia maar,” hernam zij, «ik wil den Hemelheer aanbidden ;al lang denk ik er ernstig op. Haar man betuigde hetzelfde. De Missionaris, wien het geval werd voorgesteld, antwoordde, dat hij zijne toestemming zou geven, zoodra zij goede christenen waren geworden. Sinds komt dat gezin trouw ’s Zondags naar de Mis; de moeder leert den christen godsdienst , een lid der familie is gedoopt gestorven, en hinnen drie , vier jaren zullen de beide bij hen bestede kinderen niet meer ten laste der Missie zijn , en zullen zij daarenboven aan beel het gezin de kennis van het ware geloof hebben bezorgd.

Groot is dan ook onze dankbaarheid, Hoogeerw. Heer? jegens het gezegend Genootschap, dat zooveel goed en lederen dag toonen onze kinderen door hunne gebeden , dat zij hunne weldoeners niet vergeten , onder welke gij , Hoogeerw. Heer, de eerste plaats inneemt.

Aanvaard , enz.

Zuster Augustine Foubert,

Dücbter van Liefde.

NEDERLAND.

BISDOM YM ’S- BOSCH.

Nieuwe oprichting des Genootschaps. Ditmaaljweder vermelden wij met vreugde de vestiging eener zelfstandige afdeeling van bet Genootschap in de parochie van St. Anna te Tilburg (vroeger deel uitmakende van die der parochie Kon el), Gods zegen doe baar groeien en bloeien 1

A.

10