is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 49, 1899, no 289-294, 1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MISSIËN.

SINA.

AP. VICARIAAT VAN KAN-SOE.

Brief van den E. H. G. Frederiks, aan den Hoogeerw. Heer Mgr. A. van de Laar', Vicaris-generaal van ’t Bisdom van ’s Bosch.

Si-Siang, 7 Juni 1899.

HoOfiEERWAARDE HeER ,

In een mijner voorgaande brieven heb ik UHoogeerwaarde beloofd ee.nige photograpbies van ons Seminarie en de studenten op te zenden. Belofte maakt schuld , en hoe eerder men zijne schuld aflegt, hoe meer men mag rekenen op een goed onthaal van wege den schuldeischer. UHoogeerw. is verre van eene schuldeischer te zijn, doch dit belet geenszins dat ik zoo spoedig mogelijk mijne belofte moet vervullen.

Ik zend UHoogeerw. dus drie photograpbies. De eerste is de groep studenten , getrokken vóór de eetzaal van Monseigneur. De groep telt 26 man. Twee studenten waren wegens ziekte afwezig. Hieruit kan UHoogeerw. afleiden, dat ons seminarie tegenwoordig vijf en twintig leerlingen telt. Is het gelaat de spiegel der ziel, zoo kan een menschenkenner tevens eenigszins hunne karakters kennen. Men mag echter nooit uit het oog verliezen, dat schijn bedriegt; welk spreekwoord vooral in China ten volle bewaarheid ~ wijl de openhartigheid juist niet de lievelingsdeugd der Chineezen is.

De tweede groep stelt UHoogeerw. dezelfde studenten voor