is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 49, 1899, no 289-294, 1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen fctaken. Hij trad toen in dienst bij den priester, eerst als knecht, daarna als schoolmeester. Hoewel oudste zoon zijner familie, die er voor een Chinees niet slecht voor zit, wilde hij, wat anders voor een Chinees natuurlijk is, van trouwen niet weten en omhelsde ten slotte, na lang beraden, den kloosterstand in de orde van den H. Benedictus. De Z. E. P. abt beeft ons geschreven dat bij na een voorloopigen proeftijd aangenomen is onder de aspirant-paters. Een bewijs te meer dat bet seminarie, al levert bet niet zooveel priesters op, als men wel zou willen, toch zijne vruchten draagt en dat de weldoeners meestal reeds op aarde, troost genieten van de beurs die ze gesticht hebben.

Vroeger heb ik U Hoogeerwaarde ook geschreven over den student, die, na hier vier jaren latijn gestudeerd te hebben, zijne studiën te Ho-kien-fau is gaan voortzetten. Mgr. Bulté schrijft ons dat bij in een jaar zooveel vorderingen in ’l latijn gemaakt heeft dat bij met vrucht de studie der philosophie kan beginnen, hetgeen reeds beeft plaats gehad, in ’t begin van dit schooljaar. Mgr. schrijft ons: «il peut devenir fort en tont: nous tacberons de Ie rendre fort en humilité I” Wanneer men zoo’n nieuws krijgt, ziet men met vertrouwen de toekomst te gemoet en heeft men geen spijt eenige jaren in ’t siminarie te hebben doorgebracbt.

Van bet seminarie gesproken, vroeger heb ik reeds aan U Hoogeerw. het plan van Mgr. Otto medegedeeld om een nieuw seminarie te bouwen. Het tegenwoordige kan slechts 26 studenten huisvesten , en Monseigneur zou er ten minste 40 tot 50 willen hebben, ’t Is met dit doel dat bij verleden jaar een terrein beeft gekocht, dat aan onzen tuin grenst. Hoewel door muren ingesloten, zullen zij toch als’t ware midden in ’tveld wonen en daar steeds frissche luchtscheppen, wier gunstige invloed nog zal verhoogd worden door de beweging welke eene groote speelplaats en een tuin, dien ze zelf zullen mogen bebouwen, bun zullen opleveren. De kooi, indien ik me zoo mag uitdrukken, is in de maak en O. L. H. zal