is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 49, 1899, no 289-294, 1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel zorgen voor eene vlucht vogels, die later Gods glorie en de weldaden der brave zielen die hen onderhouden , zullen verkondigen. Maar, vele vogels eten veel vogeltjeszaad en daarvoor moet nog gezorgd worden. Doch « geen zorgen voor morgen, betrouw maar óp God” zegt ’t oude liedje. Hij zal wel de eene of andere brave ziel weten aan te zetten , die de kruimeltjes harer tafel aan onze Chineesche bondekens zal mededeelen. Later , wanneer alles zal gereed zijn , hoop ik U Hoogeerw. nog eens eene photographie op te zenden. Intusschen beveel ik mij in de gebedeti van allen, die belang stellen in ons seminarie, en verzeker ik U Hoogeerw. van die van

U Hoogeerw.’s dankbaren dienaar in X" G. Fredehix.

Si-Siang, 7 Juni 1899.

Brief van den E. H. L. Weijs aan den Weleerw. Heer Kapelaan J. Beelen , directevr der H. Kindsheid te Horst in Limburg.

Si-Siang (bij Leang-tsjeoe), 12 Juli 1899.

Weleerwaarde Heer en Vriend.

mijn vertrek uit Europa beb ik meer dan eens eene 'v.\Ym ware voldoening genoten, als ik getuige was van den ijver, waarmede de priesters van ons katholiek Limburg bezield zijn voor de werken ten voordeele der missiën. Nu nog meer dan toen is bet voor mij een zoete troost, de verzekering te hebben, dat de dierbaren , die ik verlaten beb, niet ophouden, door aalmoezen en gebeden onze werken te steunen. De missionaris, door God aangesteld om te midden der heidensche volken Satans dwingelandij te bestrijden, heeft dikwijls met groote hinderpalen te kampen, die de duivel