is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 49, 1899, no 289-294, 1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem in den weg legt, woedend als hij is over den hem ontroofden buit. De vervolgingen die den laatsten tijd in eenige provinciën van China gewoed hebben, toonen hoe die helsche vijand zich kan wreken. Onze missie is, Code zij dank, geheel en al bevrijd gebleven.

Doch te midden dier moeilijkheden vindt de missionaris ook veel troost. De gedachte, bij voorbeeld, aan den ijver, waarmee de Priesters van Europa de schoone werken der Voortplanting des Geloofs en der H. Kindsheid ondersteunen, beuren hem op en geven hem hoop. En waarlijk, wat zouden wij zonder uwe medewerking kunnen doen te midden onzer meestal doodarme christenen ? Onze kinderen zijn nog te jong, om genoegzaam te beseffen, wat goed zij door uwe toewijding ontvangen; doch de missionaris beseft het des te beter. Getuige van uwen ijver als directeur der H. Kindsheid , wil ik mijne dankbaarheid betoenen door U eenige bijzonderheden over dat schoone werk mede te deelen. Misschien kan dit de belangstelling opwekken uwer ijverige zelatricen en leden van ’t Genootschap, misschien ook iets bijdragen tot nog grooteren bloei van het Genootschap in mijne dierbare geboorteplaats.

Daar ik echter nog pas eenige maanden in China hen, heb ik, om meer bijzonderheden te weten en alle onnauwkeurigheden te voorkomen, inlichtingen gevraagd aan Monseigneur, die ze mij volgaarne gegeven heeft.

De H. Kindsheid, gelijk de naam duidelijk aantoont, is ingesteld ten voordeele der kinderen. Op tweeërlei wijzen komt zij de arme ongeloovige kinderen te hulp, door het doopsel in stervensgevaar en door het opnemen in weeshuizen. De eerste manier is eenvoudig en kan zonder groote onkosten veel goed verrichten. In het zuidelijk gedeelte onzer provincie , waar vele kinderen heel klein sterven , hebben onze missionarissen door het doopen der stervende kinderen jaarlijks eenen schoenen uitslag. Te Hoei-sien bij voorbeeld zijn er door den priester 3 of 4 doopers aangesteld, die er in slagen.