is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 50, 1900, no 295-300, 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van eene hoogere waardigheid. De maagdelijke staat en de zedigheid, die in alles doorschijnen bij die religieuzen, zijn den heidenen onbekend.

Ziedaar eenige bijzonderheden , die U eene gedachte kunnen geven van de wijze, waarop het werk der H. Kindsheid in China onuitspiekelijk veel goed verricht. Wij, die het geluk hebben er getuigen van te zijn, staan er over verwondeid en moeten zeggen ; « Digitus Dei est bic” het is Gods werk. In Europa vraagt het eene opoffering, maar deze is slechts klein, zoodat zelfs de min bedeelde familiën kunnen medehelpen. Daarbij worden de kinderen aldus gewoon de liefdadigheid te beoefenen. Hier in China zijn die aalmoezen de deur des hemels voor ontelbare ongelukkige kinderen. De priesters in Europa moeten zich eenige moeite getroosten om het werk te doen bloeien, de missionarissen hier moeten zich eenige moeite geven voor het oprichten en bestieren der gestichten enz., maar waar men uit liefde werkt, valt het werk licht; en welk een troost is het niet te zien , dat er zooveel zielen uit satans klauwen ontrukt worden ! Tenslotte, welke belooning staat de ijveraars van dat schoone wei’k niet te wachten ! In het leven der H. Teresia wordt verhaald, dat hare trouwe vriendin Johanna Suarez, die de Heilige was voorgegaan in de eeuwige zaligheid, na haren dood in luister en glorie aan Teresia verscheen en tot haar zeide: « Door U, Teresia, ben ik gered.” Mij dunkt, dat zoo ook eenmaal een talrijke schare onschuldige kinderen de trouwe ijveraars der H. Kindsheid in den hemel zullen te gemoetkomen en hun zeggen: « Door U zijn wij gered !”

Geheel de uwe in Christus.

Lod. Weijs,

Miss. in Kan-Soe.