is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 50, 1900, no 295-300, 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOODSBERICHTEN.

In het gebed der leden worden aanbevolen :

I°. De E. H. Méritan, pastoor van St. Sulpice te Parijs, lid van den Centralen Raad.

2". Markies de Forget, een der oudste en ijverigste leden van den Centralen Raad. (Sinds 19 Maart 1863.)

Uit Nederland :

3 . (Aartsbisdom Utrecht.) De Hoogeerw. Heer Mgr. J. W. S. van Egeren, Huisprelaat van Z. H. den Paus, kanunnik van het metropolitaan Kapittel van Utrecht, oud-professor van het Seminarie Rijzenburg, diocesaan-directeur van het Genootschap der H. Kindsheid en van dat der H. Jeugd Onzes Heeren in het Aartsbisdom , overleden den 9 Januari 11. in bet St.-Elisabethsgesticht te Arnhem. ■— De eerbiedwaardige, hoogvereerde en bartelijk beminde overledene, geboren in 1829, priester gewijd in 1852, was een der vijf professoren die in 1857 de lessen aan het groot Seminarie openden, en was daar 40 jaren lang werkzaam, tot in 1897, toen zijn gezondheidstoestand hem tot rusten dwong. Anderen hebben zijne verdiensten beter dan wij bet kunnen, recht doen wedervaren. Voor ons is bij de volijverige Directeur van bet Genootschap der H. Kindsheid, welks bloei in het Aartsbisdom bij van den beginne af naar vermogen trachtte te bevorderen. Mogen de vele zalige kindertjes, die mede aan zijne ijverige bemoeiingen de genade des Doopsels en bet eeuwig geluk des Hemels danken, hem spoedig (zoo hij niet reeds bij God zijn eeuwig loon geniet) de poorten des Hemels openen, en hem daar dankbaar juichend welkom beeten. (Tot diocesaan-directeur des Genootschaps voor bet Aartsbisdom is thans benoemd de Hoogeerw. Hooggeleerde Heer D'' H. J. T. Rrouwer, kanunnik en professor aan hetzelfde Groot-Seminarie Rijzenburg.)