is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 50, 1900, no 295-300, 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MISSIËN.

WI3XA.

APOST. VICARIAAT VAN Z. VV. TSJEE-LI.

Uittreksel uit een brief van Z. I). H. Mgr. Bulté, van het Gezelschap van Jesus, aan den Hoogeerw. Heer Algemeen Bestuurder.

Hiën-Hiën , 13 October 1899.

Hoogeeuwaakde Heer

et zal wellicht aan U, alsook aan de leden des Genootschaps genoegen doen, het volgende te lezen. Het toont u eene heerlijke vrucht, geoogst op den hoorn der H. Kindsheid , ik bedoel in eene harer scholen.

Verplaatsen wij ons in de lente. Pieter is 15 jaar oud. Hij heeft pas zijn leertijd te Song-kja-jaw voleindigd. Hij wordt gedoopt, en keert vol blijdschap naar zijn dorp terug, dat ongeveer 10 li’s vandaar ligt. Op zekeren dag verklaart hij aan een vriendje uit zijne familie de christelijke leer, die hij nog versch in zijn geheugen heeft. Deze knaap voelt zich getroffen : hij wil ook hij den Pater schoolgaan , maar hij heeft eerst eenige moeilijkheden van den kant zijner heidensche ouders te overwinnen. Eindelijk mag hij gaan : hij vertrekt geheel alleen, beladen met zijne kieeren en zijn heddegoed, en komt te Song-kja-jaw aan. De Pater is niet thuis. De schoolmeester neemt hem voorloopig onder voorwaarde aan , en de jongen (hij was 16 jaar oud) begint met alle mogelijke vlijt de gebeden en den catechismus te leeren. Binnen tien dagen kent hij nauwkeurig zijn Onze Vader, Wees gegroet, Ik geloof in God den Vader, en de eerste