is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 50, 1900, no 295-300, 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorzeker kan ons geloovig gemoed niet anders dan zich verblijden over de algemeene uitbreiding van een Genootschap, dat eene zoo boog te schatten medewerking verleent aan bet katholiek apostolaat; ons vaderlandlievend gevoel mag ons eenigermate fier doen zijn over den bijval, dien een liefdewerk, ten onzent en door een der onzen gesticht, alom beeft gevonden ; maar moeten wij ons daarbij niet tevens voelen aangespoord tot een beilzamen naijver, en tot eene poging om de eerste plaats te herwinnen, die ons Frankrijk zoo langen tijd op de lijst der jaarlijkscbe bijdragen beeft ingenomen ? Wel is waar, —ik baast mij dit bier op te merken , is de oorzaak niet te vinden in een achteruitgang in Frankrijk zelf; de bijdragen blijven er, sedert eenige jaren, ongeveer op dezelfde hoogte; maar intusschen zijn onze naburen voortdurend vooruitgegaan. Het zou baast tijd worden, dat ook Frankrijk weer beslist voorwaarts rukte, te meer daar onze Missiën ook niet stilstaan, maar gedurig toenemen.

Tien jaar geleden bad bet Genootschap er 147 te ondersteunen ; thans, zooals gezegd is, reeds 199; buitendien zijn in de oudere bet aantal der kinderen, dat der gestichten, en bijgevolg ook bet cijfer der jaarlijkscbe uitgaven altijd vermeerderd.

Laten wij bier bijvoegen, dat deze opwekking, welke wij zoo gaarne door de gezagvolle stem van bet Congres, tot alle opvoeders der jeugd, tot alle priesters die ons nieuwe leden kunnen bezorgen, en tot alle christen ouders zouden zien doordringen, dat deze opwekking, zeg ik, volkomen overeenstemt met bet verlangen van Onzen H. Vader den Paus. Ternauwernood vijf maanden geleden hadden wij de eer van Z. Em. Kardinaal Rampolla deze regelen te ontvangen; «De verbeven Opperpriester hoopt dat bet pas ingetreden Heilig Jaar voor uw Genootschap eene aanleiding moge zijn tot een zeer verblijdenden vooruitgang.” (*) Wij kunnen niet beter

(*) Zie Annalen n" 296 blz. 34.