is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 50, 1900, no 295-300, 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sluiten dan met den wensch, dat de hoop van den Heiligen Vader ten volle worde verwezenlijkt, tot heil der beschermelingen van het genootschap, en evenzeer tot heil der christen kinderen zelve, die door den bloei te bevorderen van een werk , zoo dierbaar aan het Hart van Jesus, over zich, over hunne ouders en betrekkingen en over hun vaderland uitgelezen genaden en milde zegeningen des Hemels zullen doen nederdalen.

(De berichten uit Nederland volgen in het tweede vel van dit nummer.)

MISSIËN.

Alfl* IK A.

AP. VICARIAAT VAN FRANSGH KONGO.

Brief van den Zeereerw. P. J. Derouet, van de Congregatie van den H. Geest en het H. Hart van Maria, Overste der Missie van de H. Drieviddigheid te Bwanza, aan de leden van het Genootschap der H. Kindsheid.

(Vervolg van blz. 427.)

Geliefde Kinderen.

-3Sjrie maanden geleden hield ik op eene missiereis wat stil te Ngoetoe, een vroeger aanzienlijk dorp op den weg van Loango naar Rrazzaville, twee uren gaans van den Franschen krijgspost te Komba. Ik rustte een wijl uit en bezocht vervolgens als naar gewoonte de inboorlingen, eer ik mijne reis voortzeUe. Zieken waren er niet, dus, voorwaarts marsch