is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 51, 1901, no 301-306, 1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

; ' 2;; 2:1:, . : ;".":";::':':':' "";-:';::' "mi:;':::;:'::';;:': ';':".':':'." ':".":"."_""_:' . ..‘.‘. Í’. . “JÍÀ; Íí Ì_Ï;'-:; ÄÏLÀSÍ

AARTSBISDOM YAJS UTRECHT.

Nieuwe oprichting van het Genootschap. Te Steenwijker■wold bij Steenwijk is eene nieuwe afdeeling van het Genootschap der H. Kindsheid gevestigd. Het telt er reeds circa 200 leden, namelijk 120 in het Liefdegesticht en 80 in de Parochie. Wij begroeten de nieuwe afdeeling met een hartelijk welkom, en wenschen haar den mildsten zegen van den Goddelijken Kindervriend.

BISDOM VAI HAARLEM.

Ingekomen liefdegiften , ten bedrage van f 25, voor twee Sineesjes ingezameld hij gelegenheid van het eeuwfeest te Bennehroek, namelijk I‘' van de Jongejuffrouwen uit het Pensionaat voor een kleinen Leonardus van Gorcum ; 2® ingezameld door de meisjes der St. Josepshschool te Bennehroek voor een heidenkind Aloysius.

BISDOM VA¥ ’S-BOSCH.

Nieuwe oprichting des Genootschaps. Onlangs is het Genootschap der H. Kindsheid opgericht te Maasbommel. Moge het ook hier welig bloeien tot heil van vele heidenkindertjes en tot zegen voor de Maashommelsche jeugd en de gansche parochie I

Beek bij Nijmegen. Ongeveer een jaar geleden werd door de ijverige zorgen van den Z. E. Heer Pastoor Hordijk het Genootschap der H. Kindsheid in onze parochie opgericht. Geen wonder dat de talrijke jonge leden met ongeduld den