is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 51, 1901, no 301-306, 1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onze Lisve Heer ons die arme schapen doe terugvinden en ze ten tweede male te redden !

De twee andere weeshuizen, alsmede alle kerken, kapellen en priesterwoningen der Missie werden achtereenvolgens geplunderd en verwoest, en de huizen der christenen verbrand. Eindelijk, den 4''®“ dag der vervolging, werd onze hooggeëerde Mgr. P^antosati, bij zijn terugkeer te Hen-tsjoe-foe, langzaam op wreedaardige wijze doodgemarteld; met hem werd ook vermoord zijn reisgezel, Pater Joseph Gambaro.

Onze drie nieuwe martelaars zullen in den bemel de zaak der verdrukte Kerk en harer verwoeste stichtingen op den grond, met hun bloed gepurperd, bepleiten, en ik, Hoogeerw. Heer, kom in naarn van Mgr. Fantosati , z.g., aan het Genootschap ootmoedig eene milde aalmoes vragen , die ons in staat zal stellen althans een begin te maken met het vernieuwen onzer verwoeste gestichten. Eene groote menigte kleinen vragen ons om huisvesting en verzorging ; het zijn meestal kinderen van christen gezinnen die nu zonder dak en zonder middel van bestaan zijn, en die onder de aanhoudende kwellingen van den kant der heidenen, in groot gevaar komen zich tot den afval te laten verleiden. Onder die ongelukkigen, die zoo licht naar lichaam en ziel beide in hun verderf zouden loopen, zijn vele vrouwen, die weleer als weesjes door de H. Kindsheid zijn opgevoed. Mogen toch de leden des Genootschaps deze armen niet vergeten, enditjaar milder dan ooit hunne aalmoezen aan den Centralen Raad doen geworden I

Aanvaard, enz

Fr. Quirinus Heufung.

Minderbroeder.

A.

2