is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 51, 1901, no 301-306, 1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

51® JAARGANf

N'' 302

ROB/IE.

Brie! van Z. Em. Kardinaal Hampolla , Staatssecretaris van Z. H., aan den Hoogeerw. lieer Algemeen Bestuurder des Genootschaps.

Hoogeerwaarde Heer,

met uwe eerbiedige letteren van den (3 dezer heeft ' de Heilige Vader het boekdeeltje der in het vorig jaar verschenen Annalen ontvangen. Z. H. heeft deze hulde aanvaard met die belangstelling welke het bewonderenswaardio-Genootschap, door U bestuurd, hem voortdurend inboezemt De steeds toenemende bloei van dat Genootschap strekt den H. Vader tot grooten troost; en ten einde over de pogingen van uwen ijver ’s Hemels milde gunsten te doen nederdaira, schenkt hij aan U en al uwe medewerkers den Apostolischen zegen.

Na herhaalde betuiging mijner oprecljte hoogachting, noem ik mij , Hoogeerw. Heer ,

Uw zeer loegetjegen dienaai'

j- .M. Kaïd. Hampolla

Home, 15 Februari 190],

A.

3