is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 51, 1901, no 301-306, 1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MISSIËN.

Het Hoofdbestuur des Genootschaps liet in de Fransche Annalen de volgende opmerking voorafgaan :

« Wij meenen de aandacht onzer lezers te moeten vestigen zoo op de enkele regelen, genomen uit een brief van den Hoogeerw. Pater Brisson, Algemeen Overste der Oblaten van S'. Franciscus de Sales van Troyes, als op de brieven of verhalen , gevoegd bij het jaarverslag van Z. D. H. Mgr. Langevin , Aartsbisschop van S'. Honitace in Canada; beide laten wij hierachter volgen.

«Bij deze gelegenheid moeten wij de leden en begunstigers van het Genootschap opmerkzaam maken op de belangrijkheid der Missiën in Afrika, Amerika, Oceanië en Indië, welke men zoo licht uit het oog zou verliezen bij de vreeselijke vervolging welke de Missiën in Sina hebben ondervonden. En toch zijn die buiten Sina op zijn minst het twee derde van het geheele aantal Missiën door het Genootschap ondersteund, en tevens zijn het die, waar het werk der evangelieprediking aan de ongeloovigen thans gemakkelijker vordert dan in het Hemelsch Rijk ; immers daar kan men voor de toekomst nog in het geheel niet gerust zijn. Welnu, onze wakkere Missionarissen die daar, buiten Sina, het geloof verkondigen , vinden in onze scholen en weeshuizen de kostbaarste medehulp voor hun apostolaat.”

À“ Ë

Litlreksel uit den brief van den Hoogeerw. Pater Brisson, Algemeen Overste der Oblaten van St. Vranciscus de Sales van Troyes.

Geriootschap der H. Kindsheid is waarlijk het apostolisch liefdeweik in deze streken; (1) immers, zoo men al weinig hoop heeft op de rechtstreeksche

(1) Namelijk in het Apost. Vicariaat van de Oranje-rivier (Zuid-Afrika.)