is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 51, 1901, no 301-306, 1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGAVEN OVEH HET JAAR 1900

Aan Annalen t 1263,39

Aan Lijxten en Gezangen – 30,60

Aan Porto’s enz 121,70

Totaal f 1415,69

Balance 1900

Totaal der ontvangsten .... ■ ■ 136548,41

Totaal der uitgaven 1415,69

/•35132,72

Geheel overgemaakt aan het Centraal Bestuur te Parijs. A. VAN DE Laar,

Dir. Ge.neraal voor de Diocees van ’s Bosch.

N» 2601.

Door Ons gezien en goedgekeurd ’s Bosch , 7 October 1901.

Üe Bisschop van ’s Bosch W. VAN DE Ven.

NB. 1“ Onder de ontvangsten in de onderscheidene parochieën zijn begrepen de volgende liefdegiften : Tilburg par. Heike a) Bijdrage der Fraters- en Zustersscholen /'40,10; b) Collecten / 40,01 en c) liefdegiften /'50,50. Tilburg par. Goirke a) van wijlen Mej. Nicolasina Mutsaers gewezene Hoofdtresorierster aldaar /’IOO; b) Offer bij gelegenheid van het gouden jubilé van het Genootschap der H. Kindsheid in de parochie Goirke /'71,26; c) door bemiddeling van den WEerw. Heer Goossens bij gelegenheid van het gouden jubilé van eene Zelatrice /25; d) door bemiddeling van den ZEerw. Heer J. B. Bots Pastoor van wijlen Mej. Adriana v. d. Hout ƒ100; en e) door bemiddeling van den Eerw. Frater Bertrandus hoofd der St.-Janschool ƒBO. Tilburg par. Noordhoek a) Collecten / 40,35; h) bij den overgang uit de negentiende in de twintigste eeuw voor de arme beproefde Missiën van China en Mongolië van N. N. ƒl(lO; c) van de Fratersschool (School-